รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

การรับประกัน

บริษัท อินเทค เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

HP Official Licensee,AULA, LECOO BY LENOVO, Raidmax, Vikings, Smile, Skyhorse, Uniflex

มีความประสงค์แจ้งเรื่องประกันสินค้าและงานบริการ หลังการขายโดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. ทาง บริษัท ฯ จะทำการดูแลรับผิดชอบในส่วนงานประกันสินค้าเฉพาะที่ทาง บริษัท จำหน่ายให้กับคู่ค้าเท่านั้นกรณีที่ไม่ใช่สินค้าที่ทาง บริษัท จำหน่ายให้ทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้า กลับคืนให้ลูกค้าทันที
 2. กรณีสินค้ามีปัญหาทาง บริษัท ฯ จะส่งพนักงานเข้าไปรับสินค้าแจ้งซ่อมภายใน 72 ชั่วโมง (หลังจากเจ้าหน้าที่ของเราได้รับแจ้งจากตัวแทนจำหน่ายแล้ว) ในพื้นที่ที่ให้บริการ
 3. สินค้าที่ทำการส่งซ่อมหรือการ เคลมสินค้านั้นจะต้องมีสติ๊กเกอร์หรือวอยล์การรับประกันสินค้าของทาง บริษัท ฯ ติดอยู่ที่ตัวสินค้าด้วยทุกตัวกรณีวอยล์การประกันสินค้าไม่มีหรือหลุดหายเดือนจางเช็คสถานะประกันไม่ได้ทาง บริษัท ฯ จะถือว่าสินค้า นั้นหมดอายุการรับประกันทันทีและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เคลมสินค้าให้หรือเคลมสินค้าให้ได้ แต่ต้องมีค่าใช้จ่าย
 4. บริษัท ฯ มีความยินดีที่จะรับผิดชอบในการบริการงานเคลมสินค้าในทุกกรณีสำหรับสินค้าของทาง บริษัท ฯ จำหน่ายเกิดปัญหาจากการใช้งานจริงให้ทันทีโดยอยู่ในเงื่อนไขดังนี้

4.1 สินค้าอยู่ใน ประกัน

4.1.1 กรณีสินค้าที่ซื้อไปไม่เกิน 60 วันทาง บริษัท ฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันทีโดยนับจากวันเวลาบนฉลากการรับประกันสินค้าของทาง บริษัท  โดยจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครบชุดและจะส่ง คืนให้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าซ่อม

4.1.2 กรณีสินค้าที่ซื้อไปเป็นเวลา 60 วัน บริษัท ฯ จะทำการซ่อมแซมสินค้าให้และจะส่งคืนให้ในเวลาไม่เกิน 7 วัน (นับตั้งแต่วันรับสินค้าซ่อมเข้ามาที่ บริษัท ฯ )

4.1.3 กรณีสินค้าที่ส่งซ่อมแล้วทาง บริษัท ฯ ไม่สามารถซ่อมแซมสินค้านั้นได้รวมถึงไม่สามารถดำเนินการส่งสินค้าส่งซ่อมคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ทาง บริษัท ฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่มีคุณสมบัติ ใกล้เคียงกันหรือดีกว่าเพื่อทดแทนสินค้าเดิมที่ส่งซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

4.2 สินค้าที่ไม่อยู่ในประกันหรือหมดประกัน

4.2.1 กรณีสินค้าทำผิดเงื่อนไขการประกันสินค้าทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่ขอรับผิดชอบในการเคสมสินค้าให้หรือทำการซ่อมสินค้าให้โดยมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมเพิ่มเติมซึ่งทาง บริษัท ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อยืนยันการซ่อมแบบมีค่าใช้จ่าย

4.2.2 ทาง บริษัท ฯ จะส่งสินค้าที่ส่งซ่อมคืนให้ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสั่งซ่อมหรือนับจากวันที่มีการยืนยันการซ่อมและมีการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่ตกลงหากผู้สั่งซ่อมไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขในระยะเวลาดังกล่าวทาง บริษัท ฯ จะถือว่าผู้สั่งซ่อมสละกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่สั่งซ่อมและยินยอมให้ทาง บริษัท จำหน่ายจ่ายโอนได้ตามเหตุสมควรโดยไม่ติดใจเรียกร้องอย่างใด ๆ ทั้งสิ้นกับทาง บริษัท ฯ

 1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดูแลซ่อมสินค้าหรือเคลมสินค้าให้ในกรณีสินค้านั้นที่ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาการรับประกันรวมถึงการทำผิดข้อตกลงในเงื่อนไขของการรับประกันสินค้าของทาง บริษัท ฯ ที่กำหนดไว้
 2. บริษัท ฯ จะรับผิดชอบงานประกันตัวสินค้าในกรณีชำรุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการใช้งานปกติจริงเท่านั้นโดยทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันสินค้าหรือเคลมสินค้าให้ในกรณีที่เกิดจากเหตุดังนี้

6.1 สินค้าที่มี สภาพภายนอกผิดรูปแบบหรือผิดรูปทรงไปจากเดิมอาทิเช่นแตก, หัก, บิน, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ทะลุตลอดจนมีบางชิ้นส่วนที่ขาดหายไป

6.2 สินค้าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานตาม ปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธีอาทิเช่นมีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำมีรอยไหม้ตลอดจนสายวงจรทางไฟฟ้าฉีกขาดเป็นต้น

6.3 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย อุทกภัยและจากคุณภาพของน้ำที่ผิดปกติเช่นมีกร วดทราย, น้ำเค็มน้ำกร่อย, กรดด่าง, สารเคมีต่างๆกระแสไฟฟ้าตกไฟเกินรวมถึงการขนส่ง

6.4 การซ่อมใช้ดัดแปลงแก้ไขการตัดต่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช่ ทาง บริษัท ฯ โดยมแจ้งให้ทาง บริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าก่อน

6.5 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์และแมลงต่างๆ

6.6 หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือสติ๊กเกอร์ในการรับประกันมีรอยฉีกขาดหลุดหายถูกแก้ไขลบขีดฆ่าหรือถูกทำลาย

 1. กรณีที่ลูกค้า ได้ทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการประกันสินค้าดังกล่าวมาแล้วข้างต้น (ข้อ 6) ทาง บริษัท ฯ จะถือว่าการรับประกันสินค้านั้นสิ้นสุดลงโดยทันทีและจะแจ้งให้ทราบก่อนก่อนดำเนินการจัดส่งสินค้าคืนให้แก่ลูกค้า

8 . การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกและส่วนประกอบภายนอกเครื่องที่เสื่อมสภาพหรือชำรุดรวมถึงบรรจุภัณฑ์เนื่องจากการขาดการระวังรักษาหรือวางไว้ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วนเป็นสนิมกร่อน, โดน น้ำและสีซีดจาง

 1. ชิ้นส่วนอะไหล่ที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันและมิได้กระทำผิดตามข้อกำหนดดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทาง บริษัท ฯ ยินดีที่จะดูแลสินค้าที่ส่งเคลมหรือซ่อมอย่างดีที่สุดจนกว่าจะทำการส่งสินค้าให้ แก่ลูกค้าโดยทาง บริษัท ฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเรื่องการบริการใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น
 2. โปรดตรวจสอบความถูกต้องในรายการสินค้าที่ส่งซ่อมให้ครบตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารของการส่งซ่อมหลังจากที่ได้รับสินค้า นเรียบร้อยแล้ว
 3. กรณีผู้ส่งสินค้าซ่อมพบว่าสินค้าที่ส่งมาซ่อมมีขึ้นใดไม่เรียบร้อยและมีรายการใดไม่ครบตามรายการในเอกสารที่ส่งซ่อมกรุณาแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ฯ ทรายภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่วัน ที่รับสินค้าซ่อมกลับคืนแล้วหากพ้นจากเวลาที่กำหนดนี้แล้วทาง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่ขอรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 4. สินค้าที่ทางลูกค้าส่งเข้ามารับการซ่อมแซมจะได้รับการรับประกัน ตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเพิ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าที่ส่งซ่อมเรียบร้อยแล้ว
 5. เงื่อนไขในการรับประกันครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

 

17/9-11 หมู่3 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โทรศัพท์ 0-2023-3919 , 0-9707-94490

ส่งเมลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี้